آیا زن از زمین کشاورزی شوهرش ارث می‌برد؟

 

در رابطه با نحوه ارث بردن زوجه از زوج اولین نکته ای که باید آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم آن است که رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی از عقد دائم بوده یا عقد موقت اهمیت این موضوع بدین خاطر بوده که زن تنها در صورتی از ماترک همسرش ارث برده که همسر دائمی او باشد و چنانچه رابطه زوجیت ناشی از نکاح منقطع بوده باشد زوجه هیچ گونه سهم الارثی از اموال همسرش نخواهد برد

نکته بعدی که در رابطه با وضعیت سهم الارث زوجه در نظر بگیریم آن بوده راجع به میزان سهم الارث زن از مرد بوده است که در رابطه با آنکه زوجه فرزندی از شوهرش داشته یا نداشته متفاوت بوده است و بر حسب آن میزان سهم او تعیین می گردد

اما نکته سوم که در واقع پاسخ سوال ما به سوال مطروحه هم بوده آن است که:

آیا زوجه از تمامی اموال زوج ارث می برد ؟

آیا در رابطه با ارث بردن زوجه از عین اموال غیر منقول زوج راهکار قانونی وجود دارد ؟

در پاسخ به این سوال باید بیان داریم که به موجب ماده ۹۴۶ قانون مدنی زوجه از تمامی اموال زوج اعم از منقول و غیر منقول ارث برده اما در رابطه با اموال غیر منقول قانون گذار زوجه را تنها مستحق ارث بردن از قیمت این اموال دانسته است و در رابطه با عین این اموال زن را مستحق حق ندانسته است

پس در پاسخ به سوال مطروحه باید این گونه بیان داریم که زوجه از عین زمین کشاورزی شوهرش ارث نمی برد بلکه از قیمت آن ارث می برد اما ممکن است سوالی پیش آید وقتی زوجه حق بهره برداری از زمین مذکور را نداشته چگونه می تواند اقدام به دریافت سهم الارث خود بنماید ؟ در اینجا این وظیفه به وراث موکول شده است و آنها مکلف به پرداخت سهم الارث زوجه بوده اند اما اگر حالتی پیش آمد که وراث از این پرداخت امتناع ورزیدند و امکان فروش مال غیر منقول وجود نداشت در اینجا عین مال مذکور با حکم دادگاه به تملک زوجه قرار خواهد گرفت

و اما در پاسخ به سوال دوم برای اینکه زوجه بتواند حق بهره برداری از عین اموال غیر منقول همسرش را داشته باشد به دو طریق می تواند اقدام بنماید:

  • فرض اول : شخص متوفی می تواند تا ثلث اموال خودش را در زمان حیات به نفع زن خودش وصیت کند بدین طریق که یک سوم از آن زمین کشاورزی تعلق به زوجه بگیرد و مازاد بر آن متعلق به وراث بوده باشد
  • فرض دوم : شخص متوفی می تواند از طریق عقد صلح و یا حق انتفاع حق بهره برداری از این اموال را برای همسرش تا زمان فوتش محفوظ نگه دارد . بدین طریق که زوجه تا پایان عمرش حق بهره برداری از این اموال را داشته باشد.

 

همچنین بخوانید:

بابت مهریه تا چند سکه می توان مرد را بازداشت کرد؟

 

آیا زوجه از عین اموال غیر منقولی مانند زمین از شوهرش ارث می برد ؟

در پاسخ به این سوال باید بیان داریم که زوجه تنها از قیمت این اموال ارث برده است مگر به طرقی که در مقاله فوق بیان داشتیم که زوجه بتواند علی رغم آنکه اموال مذکور بین وراث به عنوان سهم الارث شان تقسیم گردیده حق انتفاع و بهره برداری را داشته باشد.