حداقل پیش قسط مهریه چقدر است؟

با طرح دعوی اعسار توسط مرد، در برابر خواسته همسرش به پرداخت مهریه و پذیرفته شدن این خواسته دادگاه به زوج این اذن را داده که مهریه همسرش را به صورت یکجا پرداخت نکند و این امکان را داشته باشد که طی اقساط متعددی در موعدهای تعیین شده ، به پرداخت دینش بپردازد.

اما داستان به این سادگی نبوده که زوج بتواند به سادگی  با طرح دعوی اعسار، خواستار تقاضای تقسیط دین خود به همسرش بوده باشد خوب قبول شدن این موضوع منوط به شروطی بوده اول اینکه عدم توانایی مالی زوج توسط دادگاه پذیرفته شود و واقعا عدم تمکن مالی مرد محرز گردد

دوم اینکه زوجه نتواند با ارائه مدارکی نتواند تمکن مالی زوجه را اثبات نماید و حکم راجع به تقسیط مهریه را باطل بنماید

پس در پاسخ به سوال طرح شده این گونه باید بگوییم که پذیرش اعسار زوج و دادن حکم به تقسیط مهریه زمانی قابل پذیرش بود که معسر بودن مرد بر دادگاه احراز گردد و از آنجایی که حسب قانون جدید شناسایی و اثبات این امر بر عهده اداره ثبت بوده، در صورت احراز شدن این امر خواسته زوج پذیرفته و حکم به تقسیط مهریه داده می شود

اما باید بیان داریم که هیچ ملاکی بر اینکه میزان اقساط مهریه برای شخصی که محکوم به پرداخت مهریه همسرش بوده چقدر است نبوده و تعیین این امر راجع به شخص محکوم علیه که زوج بوده متفاوت بوده و تشخیص آن بر عهده قاضی اجرای حکم خواهد بود، جز در موردی که طرفین تصمیم بر آن داشته اند که به صورت توافقی از یکدیگر جدا گردند که در اینجا این توافق زوجین بوده که تعیین می کند مهریه قابل اقساط باشد یا نه. و دادگاه برحسب همین توافق بوده که به موضوع مربوطه راجع به تقسیط رای صادر خواهد نمود اما ممکن است قاضی برای تشخیص این امر معیارهایی را از جمله وضعیت مالی مرد و میزان دارایی او را نیز در تعیین میزان پیش قسط مهریه در نظر بگیرد.

اگر زوج از پیش قسطی که راجع به پرداخت مهریه تعیین گردیده شده عدول نماید و به تعهد خود عمل نکرد در اینجا چه تصمیمی راجع به او گرفته می شود ؟ در اینجا زوجه می تواند خواستار جلب زوج گردد؟

در پاسخ به این سوال باید بیان داریم که در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد تعیین شده در بیشتر از سه قسط، مهریه از حالت تقسیطی خارج شده و دیگر توسط زوج قابل قبول نخواهد بود. و در این حالت دین موعد دار حال شده و زوج مکلف به آن گردیده که قسط خود را به صورت نقدی و یکجا بپردازد و در صورتی که نتواند بپردازد زوجه می تواند خواستار حکم جلب زوج از دادگاه گردد مگر آنکه زوج به دادگاه اثبات نماید که وضعیت مالی او تغییری نیافته و همچنان از پرداخت دینش ناتوان بوده است ، پس  پذیرش دوباره ی حکم تقسیط به پرداخت مهریه ، وابسته به پذیرفته شدن حکم اعسار داشته است

بابت مهریه تا چند سکه می توان مرد را بازداشت کرد؟

صادره راجع به تقسیط مهریه قطعی بوده و یا قابلیت تغییر داشته است ؟

حق اعتراض و تجدید نظر خواهی راجع به تقسیط مهریه هم از جانب زوج و هم از جانب زوجه قابل قبول بوده و هر یک از زوجین می توانند با ارائه ادله و مستندات قوی به دادگاه، خواستار تغییر حکم صادره باشند البته تغییر حکم مربوطه زمانی تاثیر گذار بوده که قاضی اجرای حکم، راجع به ادله ارائه شده به اقناع وجدان برسد.