موارد منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج

۱- منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی؛ مانند اینکه ساعات اشتغال به کار زن به گونه ای باشد که زن فرصت و زمان کافی برای رسیدگی به وظایف خانوادگی و زناشویی خود را نداشته باشد .
۲- منافی بودن شغل زن با حیثیت خودش یا شوهرش؛ همانگونه که واضح است زنان وظیفه ای برای اشتغال به کار و تامین معاش ندارند . فلذا اگر شغل زن به گونه ای باشد که با حیثیت ، حرمت و شأن خانوادگی خودش یا همسرش منافات داشته باشد ، مرد می تواند وی را از اشتغال به کار منع کند .اثبات این امور نیازمند مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم دادگاه می باشد.

وکیل ارزان 

 

در تصاویر زیر می توانید موارد و شرط حق اشتغال زوجه ضمن عقد رو ملاحظه فرمایید:

حق تحصبل زوجه

اگر زن حق تحصیل در سند ازدواج نداشته باشد، مرد میتواند تمکین ایشان را درخواست کند و مانع تحصیل زن شود اما در این خصوص باید در محکمه ادله منطقی ارائه شود از قبیل اینکه تحصیل زن در تضاد با مصالح خانوادگی است یا تحصیل زن موجب هتک اعتبار مرد می شود (البته این مورد در برخی از مناطق ایران بسیار شایع است) و یا اینکه تحصیل کردن زن موجب بر این می شود که زن دیگر زمان کافی برای انجام تکالیف قانونی در قبال شوهر و فرزندان را نداشته باشد.
اما در مقابل اگر زن حق تحصیل در سند ازدواج داشته باشد، و مرد مانع استفاده از این حق شود، زن می تواند با وجود شرطی که به نفع اش در سند ازدواج مقرر شده، مستند ادعای خود را عسر و حرج ایجاد شده از بابت ممانعت از تحصیل ذکر کند.