در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

مهریه یکی از حقوق قانونی و شرعی است که در هنگام وقوع عقد نکاح برای زن به وجود می آید و وی به صورت بالقوه صاحب آن می گردد. اما این حق در برخی از موارد دستخوش اموری خواهد شد که سبب محرومیت زن ار دریافت مهریه خواهد شد.

 در این مقاله به بررسی مواردی می پردازیم که حق زن مبنی بر مطالبه مهریه از بین می رود.

Continue reading “در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟”

وکیل ورشکستگی در مشهد

وکیل ورشکستگی در مشهد ، ورشکستگی از لحاظ دسته بندی ماهوی در بین دعاوی حقوقی قرار دارد. ورشکستگی حکمی است مختص اشخاص تاجر اعم از حقیقی و حقوقی که در صورت عجز از پرداخت دیون ، به درخواست خود تاجر، طلبکاران یا اشخاص ذینفع و مدعی العموم صادر می گردد. حتی اگر دارای املاک و مستغلاتی باشد که در رهن بوده و عملا نتواند از آنها برای پرداخت بدهی های خود استفاده کند یا به دلیل رکود بازار، امکان فروش آنها وجود نداشته باشد. Continue reading “وکیل ورشکستگی در مشهد”

تفاوت نماینده حقوقی و وکیل دادگستری در مشهد

نماینده حقوقی کسی است که می تواند در برخی نهادها برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی اقدام کند . به وی عنوان ” وکیل دادگستری ” اطلاق نمی گردد . به عبارت دیگر کسی که به عنوان نماینده حقوقی عملی حقوقی انجام می دهد ، لزوما وکیل دادگستری نمی باشد . در تعریف وکیل دادگستری می توان گفت که وکیل شخصی است که به طرفیت از شخص دیگر ، اعم از حقیقی و حقوقی به موجب “ عقد وکالت ” مامور به انجام عملی است .

Continue reading “تفاوت نماینده حقوقی و وکیل دادگستری در مشهد”

بالا