در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

مهریه یکی از حقوق قانونی و شرعی است که در هنگام وقوع عقد نکاح برای زن به وجود می آید و وی به صورت بالقوه صاحب آن می گردد. اما این حق در برخی از موارد دستخوش اموری خواهد شد که سبب محرومیت زن ار دریافت مهریه خواهد شد.

 در این مقاله به بررسی مواردی می پردازیم که حق زن مبنی بر مطالبه مهریه از بین می رود.

Continue reading “در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟”

قوانین مهریه(وکیل مهریه در مشهد)

مهریه یک سند لازم الجرا است و این موضوع از آن رو اتفاق می افتد که در سند رسمی ازوداج ثبت می شود.در این صورت مزایای بسیاری می تواند داشته باشد که از آن جمله این است که لزومی برای اقدام از طریق دادگاه وجود ندارد بدین ترتیب که فرد می تواند از طریق دفتر خانه تنظیم سند ازدواج و گرفتن اجراییه و مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مهریه را به اجرا بگذارد Continue reading “قوانین مهریه(وکیل مهریه در مشهد)”

بالا