شرایط ثبت موسسه حقوقی

قانون اثبات حق در مشهد

  حق ارتفاق چگونه به وجود می آید ؟ حق ارتفاق به دو شکل به وجود می آید . 1- به وسیله قرارداد مالک ملک می تواند با قرارداد ،حق عبور یا حقوق دیگری را به شخص واگذار کند . 2- به حکم قانون ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون...
ادامه مطلب