مجازات قانون برای اخاذی

اخاذی و مجازات آن در مشهد

  از لحاظ قانونی، اشخاصی که مورد اخاذی قرار می گیرند: این اشخاص دو دسته حقیقی و حقوقی هستند، که اشخاص حقیقی همان افراد هستند؛ و منظور از اشخاص حقوقی همان شرکت‌ها است که دارای شخصیت مستقل هستند. باید به این نکته توجه شود...
ادامه مطلب