استناد دادگاه به حکم قانون چیست

اقرار در دعوی حقوقی در مشهد

چه در دعوی حقوقی و چه در دعوی کیفری زمانی که افراد قصد طرح دعوا را دارند و می خواهد موضوعی را طرح کنند باید دلایلی برای ثابت کردن حقی که مدعی آن هستند یا وقوع جرمی که به مرجع قضایی صالح اعلام می کنند داشته باشند به عبارت...
ادامه مطلب