استناد دادگاه به حکم قانون چیست

حق انتخاب وکیل در مشهد

حق انتخاب وکیل در امور حقوقی یا مدنی ، حق هر شخصی است . به همین خاطر ، در ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی ، حق اشخاص در انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل پیش بینی کرده است . بنابراین ، تعداد وکیل در پرونده های حقوقی حداکثر دو...
ادامه مطلب