نمونه بانک قرار داد حقوقی در مشهد

این قرارداد در تاریخ .... در شهرستان .... بین شرکت ..... سهامی خاص (سهامی خاص) ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی .... به شماره ... و شناسه ملی .... با نمایندگی و امضاء مجاز ...... به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای...
ادامه مطلب