قانون امور حسبی(باب پنجم – در امور راجع به تركه)

باب پنجم - در امور راجع به تركه  فصل اول - در صلاحيت  ماده  162  - امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره . ماده  163  - امور...
ادامه مطلب
بالا