حضانت فرزند بعد از فوت والدین

حضانت فرزند بعد از فوت والدین(وکیل مشهد)

حضانت فرزند بعد از فوت پدر بر اساس ماده 1171 قانون مدنی "در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود ؛ هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معین کرده باشد". بر اساس این ماده، در صورتی که حضانت کودک با...
ادامه مطلب
وکیل حق حضانت در مشهد

وکیل حق حضانت در مشهد

حق حضانت چیست؟ حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آن‌ها که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی این که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به...
ادامه مطلب
حضانت فرزند

وکیل حضانت فرزند ، کودک و طفل در مشهد

حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است هرچند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید ایران منظور بوده است. از نظر وکیل حضانت طفل در مشهد ماده1173قانون مدنی نیز به جنبه معنوی و...
ادامه مطلب