امحا در جرم جعل چیست؟

دادن حق انتخاب مسکن به زن

تهیه منزل‌ مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک هست و زن‌میتونه از ادامه زندگی با خانواده شوهر و یا دیگران در یک‌منزل خودداری کنه. طبق قانون زن باید در خانه ای که شوهرش معین میکنه زندگی کنه مگر اینکه...
ادامه مطلب