قانون امور حسبی(باب ششم در هزينه )

باب ششم - در هزينه  ماده  375  - هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست بيست ريال گرفته مي شود: 1  - درخواست تسليم اموال غائب به ورثه  .  2  - درخواست حكم موت فرضي  .  3  - درخواست پژوهش از رد...
ادامه مطلب
بالا