جرایم سایبری در مشهد

جرایم سایبری دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از جرایم سنتی متمایز می کند. سالانه، بزهکاران سایبری، خسارت های فراوانی به امنیت ملی، اقتصادی، فرهنگی و ... کشورها وارد می آورند. از آن گذشته، باید توجه داشت که بزهکاری سایبری...
ادامه مطلب