وکیل در مشهد

وکیل اصل برائت در مشهد

هر زومان تردید شود در اینکه آیا تکلیفی بر عهده مکلف  آمده یا خیر ، با در نظر گرفتن سابقه ی اینکه تکلیفی بر عهده وی نبوده است به مقتضای اصل برائت حکم میکنیم که ذمه ی مکلف بری است و چیزی به عهده او نیست . این استدلال بر گرفته...
ادامه مطلب