بیمه تامین اجتماعی در مشهد

سازمان و بیمه تامین اجتماعی بر اساس ماده 1 قانون تامین اجتماعی : " به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه هاى اجتماعى و استقرار نظـام هماهنگ و متناسب با برنامـه هـاى تـأمین اجتمـاعى ، همچنـین تمرکـز وجـوه و درآمدهاى...
ادامه مطلب