شکایت از وکیل در مشهد

نحوه شکایت از وکیل قبل از آنکه به طرح شکایت از وکیل اقدام کنید ، ابتدا بهتر است موضوع دعوا و روند رسیدگی به پرونده و نهایتا رای صادره توسط دادگاه را با یک حقوقدان در میان گذاشته و نظر او را در خصوص عملکرد وکیل جویا شوید ....
ادامه مطلب