استناد دادگاه به حکم قانون چیست

عقد وکالت و انقضای آن در مشهد

عقد وکالت عقد وکالت طبق ماده 656 عقدی است که یک نفر ، دیگری را برای انجام امری نایب خودش می کند . وکالت اصولا با اجرت است اما طبق ماده 659 می تواند مجانی باشد . اجرت وکیل به سه صورت امکانپذیر است : 1 - در قرارداد ذکر شده باشد . 2 -...
ادامه مطلب