وصیت

عقد کفالت چیست ؟

یکی از عقودی که در قانون مدنی بیان شده است عقد کفالت می باشد . عقد کفالت در واقع عقدی است در واقع یک نفر ضامن فرد دیگر می شود . در ماده 734 الی 751 قانون مدنی به بیان کفالت و شرایط آن پرداخته شده است . کفالت عقدی است که به موجب...
ادامه مطلب