تظاهر به وکالت

تنفیذ قرارداد چیست؟

تنفیذ قرارداد تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع (قول‌نامه) رهن، صلح،...
ادامه مطلب
استناد دادگاه به حکم قانون چیست

دلیل لزوم استناد دادگاه به حکم قانون چیست؟

دادگاه قانونگذار دعوی نیست ، مجری آن است و باید چنان حکم کند که قانون مقرر کرده . اجرای این تکلیف باید در متن حکم بیاید تا دو طرف دعوی به روشنی مستند حکم را دریابند و قاضی نیز خود را در صدور رای آزاد نبیند . تصریح دادرس به...
ادامه مطلب
اصول حاکم بر تعقیب، بازداشت و محاکمه

واخواهی چیست

  یکی از روش های اعتراض به آراء دادگاه ها ، واخواهی از احکام غیابی است . واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن است . در آیین دادرسی مدنی هر زمان صحبت از واخواهی می شود ، اعتراض به حکم غیابی را می رساند . بر اساس ماده 303...
ادامه مطلب
وکیل در مشهد

وکیل اصل برائت در مشهد

هر زومان تردید شود در اینکه آیا تکلیفی بر عهده مکلف  آمده یا خیر ، با در نظر گرفتن سابقه ی اینکه تکلیفی بر عهده وی نبوده است به مقتضای اصل برائت حکم میکنیم که ذمه ی مکلف بری است و چیزی به عهده او نیست . این استدلال بر گرفته...
ادامه مطلب