قانون امور حسبی(باب ششم در هزينه )

باب ششم - در هزينه  ماده  375  - هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست بيست ريال گرفته مي شود: 1  - درخواست تسليم اموال غائب به ورثه  .  2  - درخواست حكم موت فرضي  .  3  - درخواست پژوهش از رد...
ادامه مطلب

قانون امور حسبی(باب پنجم – در امور راجع به تركه)

باب پنجم - در امور راجع به تركه  فصل اول - در صلاحيت  ماده  162  - امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره . ماده  163  - امور...
ادامه مطلب

قانون امور حسبی (باب چهارم راجع به غائب مفقودالاثر )

باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر  فصل اول - در صلاحيت دادگاه  ماده  126  - امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده . ماده  127  - هر گاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از...
ادامه مطلب

قانون امور حسبی(باب سوم امور راجع به امین)

باب سوم- امور راجع به امين  ماده  103  - علاوه بر مواردي كه مطابق قانون مدني تعيين امين مي شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد: 1  - براي اداره سهم الارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي كه جنين ولي يا...
ادامه مطلب

 قانون امور حسبی(باب اول)

 قانون امور حسبی باب اول - در كليات  ماده  1  - امور حسبي اموري است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف...
ادامه مطلب