قیمومیت و حضانت با کیست و قیم چه شرایطی برای قیمومیت دارد؟

  حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها می باشد. وفق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. بنابر این کسانی که حضانت بر عهده ی آنان می باشد نه تنها امور...
ادامه مطلب