مجازات مزاحمت برای بانوان در قانون و نحوه شکایت در مشهد

به وجود آوردن مزاحمت برای بانوان جزو مصادیق بر علیه آزادی روح و روان اشخاص و امنیت افراد به حساب می آید.  هدف اصلی قانون گذاری در رابطه با مزاحمت بانوان  برقرار کردن حفظ نظم در جامعه، رعایت کرامت و ایجاد امنیت برای آنها...
ادامه مطلب