شرایط افتتاح حساب توسط وکیل در مشهد

نمونه دادخواست مطالبه نفقه از طرف زوجه در مشهد

بر اساس قانون مدنی پرداخت کردن نفقه و هزینه های زندگی مشترک و مخارج زن ، به عهده شوهرش قرار گرفته است که بر اساس ماده 1106 این قانون ، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است . همچنین به موجب ماده 1107 نفقه زوجه عبارت است از همه...
ادامه مطلب