معرفی دادگاه کیفری و صلاحیت آن در مشهد

در این مقاله به بررسی اینکه دادگاه کیفری چیست و صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد می پردازیم . دادگاه کیفری چیست ؟ در پاسخ به اینکه دادگاه کیفری چیست باید گفت مراجع رسیدگی در جامعه ما به دو دسته مراجع قضایی و مراجع...
ادامه مطلب