شرایط شکایت از قاضی در مشهد 

بهترین وکیل ملکی در مشهد

دعاوی ملکی به طور کلی دعاوی که موضوع آن ها مربوط به انسان و اموال غیر منقول می باشد، را دعاوی ملکی می گویند که خود به چند دعوی مختلف تقسیم بندی می شوند. طبق ماده ۱۲ قانون مدنی منظور از اموال منقول یعنی اموالی که نتوان از...
ادامه مطلب