بیمه کردن کارفرما

قانون بیمه نکردن کارفرما در ایران

بیمه نکردن کارفرما یکی از موضوعات شایع در روابط بین کارگر و کارفرما است که مردم برای دریافت مشاوره حقوقی اداره کار به ما مراجعه می کنند. شاید برای شما هم سوال باشد که اگر کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند یا اینکه اگر کارفرما...
ادامه مطلب

بیمه تامین اجتماعی در مشهد

سازمان و بیمه تامین اجتماعی بر اساس ماده 1 قانون تامین اجتماعی : " به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه هاى اجتماعى و استقرار نظـام هماهنگ و متناسب با برنامـه هـاى تـأمین اجتمـاعى ، همچنـین تمرکـز وجـوه و درآمدهاى...
ادامه مطلب