وکیل مجازات تهدید در مشهد

ویژگی های تهدید جرم تهدید جرم مطلق می باشد بدان معنا که به محض استفاده کردن از کلمات و عبارات رعب و وحشت آمیز این جرم به ارتکاب می رسد و مجازات تهدید را شامل میشود. ایراد خسارت و ضرر به هیچ وجه در این جرم موضوعیتی ندارد....
ادامه مطلب