شرایط افتتاح حساب توسط وکیل در مشهد

وکالت برای افتتاح حساب در مشهد

شرایط افتتاح حساب توسط وکیل وکالت بر دو نوع است: رسمی و بانکی وکالت رسمی از دفترخانه اسناد رسمی صادر و وکالت بانکی در بانک تنظیم میشود . وکالت بانکی معمولا کمتر از وکالت رسمی انجام میگیرد. هر کسی میتواند برای انجام اموری...
ادامه مطلب