بهترین وکیل دعاوی ملکی در مشهد

در فروش مال غیر تکلیف خریدار چیست؟

در ابتدا اگر بخواهیم شرحی کوتاه راجع به جرم فروش مال غیر بیان کنیم این گونه باید گفت که مالی که به واسطه عقد بیع به خریدار متعلق شده تعلق به مالک اصلی نداشته بلکه شخصی که هیچ گونه اذن یا حقی از مالک نداشته خود را به عنوان...
ادامه مطلب

وکیل انتقال مال غیر در مشهد

انتقال مال غیر انتقال مال غیر و توضیح این جرم در ماده دوم قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف میشود: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. از این رفتارهای مجرمانه میتوان...
ادامه مطلب