استناد دادگاه به حکم قانون چیست

وکیل تغییر نام در مشهد

این دعوا در دو قسم تغییر نام و تغییر نام و نام خانوادگی مطابق قوانین و مقررات ثبت احوال قابل بررسی است. وکیل تغییر نام در مشهد تغییر اسم کوچک  ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب 1355، «انتخاب نام با اعلام کننده است برای نام گذاری یک...
ادامه مطلب