استناد دادگاه به حکم قانون چیست

وکیل ابطال وصیت در مشهد

وکیل ابطال وصیت در ماده 842 قانون مدنی می خوانیم ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده وصیت نمود خواه مال عین نعین یا کلی یا منفعت باشد . وکیل املاک مشهد باوجود این برای تحقق تملیک، مال باید وجود خارجی پیدا کند و در زمان...
ادامه مطلب