هزینه کارشناسی دادگاه

گاهی اظهار نظر قاضی در مورد بعضی از جنبه های فنی پرونده مطرح شده امکان پذیر نیست ؛ بلکه اطلاع از جنبه های موضوع نیازمند تخصص افراد دیگر است . در چنین شرایطی ، دادگاه می تواند با صدور قرار کارشناسی ، تحقیقات لازم را...
ادامه مطلب