استناد دادگاه به حکم قانون چیست

شرایط گواهی دادگاه در مشهد

گواهی دادن با قطع و یقین به موجب ماده 1315 قانون مدنی " شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید " . به عبارت دیگر گواه باید نسبت به موضوع گواهی قطع و یقین داشته باشد و آنچه را که می گوید دیده ، شنیده و یا به گونه...
ادامه مطلب