وکالت برای افتتاح حساب در مشهد

شرایط افتتاح حساب توسط وکیل

وکالت بر دو نوع است: رسمی و بانکی
وکالت رسمی از دفترخانه اسناد رسمی صادر و وکالت بانکی در بانک تنظیم میشود . وکالت بانکی معمولا کمتر از وکالت رسمی انجام میگیرد.
هر کسی میتواند برای انجام اموری وکیل انتخاب کند. این امر برای افتتاح حساب جاری در بانک هم میتواند صادق باشد. مورد وکالت در وکالت نامه بایستی به صراحت قید شود. مثلا وکیل مجاز است که تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از حساب اینجانب نزد بانک ملی شعبه بازار رشت برداشت کند و یا اقاقی اسماعیلی وکیل در انجام کلیه امور بانکی اینجانب میباشد.
بانک بایستی در مورد وکالت و مدت ان دقت نماید. مورد وکالت به معنای عزل و حذف حقوق موکل نمیباشد.
وکیل میتواند به جای موکل امضا کند. همچنین او میتواند به جای موکل وجه برداشت کند. بنابراین مجاز به انجام کلیه اموری که به وکیل تفویض شده میباشد.
وکیل نیز میتواند تسهیلات دریافت کند اما این سوال همواره مطرح است که اگر وکیل حق برداشت دارد ایا موکل هم میتواند از حساب خود پول برداشت کند؟
پاسخ مثبت است.
در اینجا تاکید مینماییم که موکل باید حتی المقدور از دادن وکالت بلا عزل کلیه امور بانکی خود به وکیل خودداری کند. در ضمن عزل وکیل از طرف موکل بایستی به طور کتبی به بانک اعلام شود. ضمنا وکیل در صورتی میتواند به نام خود تسهیلات دریافت نماید و یا افتتاح حساب کند که در حدود اختیار وکالت نامه قید شده باشد.