تظاهر به وکالت

تظاهر به وکالت

وکالت دادگستری اگر چه از مشاعل آزاد و مستقل از دولت بوده ولی به دلیل مداخله در دعاوی مردم و تماس با دادگاه ها بایستی طرف اعتماد و اطمینان دادگاه باشند و به همین خاطر قانونگذار آن را از حیث تصدی و حدود تابع مقررات خاصی...
ادامه مطلب
جرایم سیاسی و امنیتی ، انواع و مجازات آن

جرایم سیاسی و امنیتی ، انواع و مجازات آن

تعریف جرایم سیاسی طبق ماده 1 این طرح، قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به تعریف مصادیق آن پرداخته است و سیاسی دانستن این مصادیق را نیز منوط به انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام کرده است. پس، هر...
ادامه مطلب
جرم ادم ربایی

ارکان و عناصر جرم آدم ربايي

آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ آزادی تن چنین تعریف شده است: «آزادی بدنی هر فرد به طوریکه بتواند از هر نقطهکشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون...
ادامه مطلب
جرایم سیاسی و امنیتی ، انواع و مجازات آن

جرایم سیاسی و امنیتی ، انواع و مجازات آن

تعریف جرایم سیاسی طبق ماده 1 این طرح، قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به تعریف مصادیق آن پرداخته است و سیاسی دانستن این مصادیق را نیز منوط به انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام کرده است. پس، هر...
ادامه مطلب

جرم مزاحمت تلفنی

معنای مزاحمت و جرم مزاحمت تلفنی برای تحقق مزاحمت تلفنی، نیازی نیست که لزوماً سخن یا مطلبی گفته شود و عرفاً مزاحمت منوط به بیان واژگان، کلمات، جملات یا عباراتی از سوی مرتکب نیست، بلکه صرف برقراری تماس بدون ردوبدل شدن کلام...
ادامه مطلب
توقیف حساب‌های بانکی برای وصول مالیات

اعسار در رد مال کلاهبرداری

شخصی که مرتکب کلاهبرداری گردیده علاوه بر تحمل مجازات تعیین شده ملزم بوده مالی که به صورت متقلبانه نسبت به آن تملک پیدا کرده نیز بازگرداند خوب اگر دقت کنیم رد مال قسمتی از مجازات شخص کلاهبردار بوده است که حسب قانون باید...
ادامه مطلب

هزینه وکیل برای دادرسی کیفری در مشهد

حسب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دادگاهی بوده که صلاحیت رسیدگی به اموری که واجدجنبه کیفری بوده و افراد حسب جرمی که مرتکب شده مستوجب مجازاتی  خواهد بود که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. قانون گذار...
ادامه مطلب
توقیف حساب‌های بانکی برای وصول مالیات

حکم جلب چیست و چگونه می توان اقدام به گرفتن جلب شخصی کرد؟

حکم جلب دستور یا قراری بوده که توسط قاضی صادره حکم، در رابطه با دعاوی حقوقی و کیفری صادر می گردد. گاهی اوقات حکم صادره راجع به الزام شخصی بوده که به موجب محکومیتی که ملزم به پرداخت آن بوده، امتناع ورزیده که در این حالت برای...
ادامه مطلب
تظاهر به وکالت

تفاوت ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

در رابطه با مفهوم اعاده دادرسیکه در شرایطی به صورت حصری قانون گذار به شخص محکوم علیه و نماینده قراردادی او این اذن را داده که بتوانند چنانچه نسبت به حکم نهایی صادره معترض بوده باشند بتوانند درخواست اعاده دادرسی بنمایند....
ادامه مطلب

مجازات نگهداری مشروبات الکلی

در این رابطه باید بیان داریم که عمل شخصی که اقدام به نگهداری مشروبات الکلی نموده از آنجایی که صرف عملش جرم بوده، او مستوجب مجازات بوده و حسب آنکه نوع و میزان مشروبات نگه داری شده چه میزان بوده برای او تعیین مجازات گردیده...
ادامه مطلب