دریافت مهریه در ایران

روش های به اجرا گذاشتن مهریه در مشهد

ارائه مطلب اجرا گذاشتن مهریه در مشهد ماهیت مهریه مهریه تعهد مالی مردی نسبت به زنی میباشد که به موجب عقد غیرمالی نکاح بوجود می آید.مهریه مال است و میتواند شامل تمامی اموال باشد چه اموال منقول و چه اموال غیرمنقول چه یک شاخه...
ادامه مطلب
بالا