توقیف حساب‌های بانکی برای وصول مالیات

اعسار در رد مال کلاهبرداری

شخصی که مرتکب کلاهبرداری گردیده علاوه بر تحمل مجازات تعیین شده ملزم بوده مالی که به صورت متقلبانه نسبت به آن تملک پیدا کرده نیز بازگرداند خوب اگر دقت کنیم رد مال قسمتی از مجازات شخص کلاهبردار بوده است که حسب قانون باید...
ادامه مطلب
اعتراض بر ثبت ملک

انوع اعتراضات ثبتی

زمانی که مراحل ثبت ملک انجام می گیرد، ملک ثبت می گردد اما چنانچه فرد و یا افرادی نسبت به ثبت ملک معترض باشند اعتراض خود را تحت عنوان دعوای اعتراض بر ثبت عنوان می نمایند. دعوای اعتراض بر ثبت از سوی افرادی مطرح می گردد که در...
ادامه مطلب
ایا زن از زمین کشاورزی شوهرش به ارث میبرد؟

آیا زن از زمین کشاورزی شوهرش ارث می‌برد؟

  در رابطه با نحوه ارث بردن زوجه از زوج اولین نکته ای که باید آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم آن است که رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی از عقد دائم بوده یا عقد موقت اهمیت این موضوع بدین خاطر بوده که زن تنها در صورتی از...
ادامه مطلب
بابت چند سکه مهریه میتوان شکایت کرد؟

بابت مهریه تا چند سکه می توان مرد را بازداشت کرد؟

زوجه به عنوان محکوم له می تواند خواستار حکم جلب زوج به عنوان محکوم علیه گردد مگر آنکه زوج با اثبات معسر بودن مانعی بر اجرای حکم جلب راجع به خود گردد هر چند قانون گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این حق را برای...
ادامه مطلب

هزینه وکیل برای دادرسی کیفری در مشهد

حسب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دادگاهی بوده که صلاحیت رسیدگی به اموری که واجدجنبه کیفری بوده و افراد حسب جرمی که مرتکب شده مستوجب مجازاتی  خواهد بود که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. قانون گذار...
ادامه مطلب
توقیف حساب‌های بانکی برای وصول مالیات

حکم جلب چیست و چگونه می توان اقدام به گرفتن جلب شخصی کرد؟

حکم جلب دستور یا قراری بوده که توسط قاضی صادره حکم، در رابطه با دعاوی حقوقی و کیفری صادر می گردد. گاهی اوقات حکم صادره راجع به الزام شخصی بوده که به موجب محکومیتی که ملزم به پرداخت آن بوده، امتناع ورزیده که در این حالت برای...
ادامه مطلب
تظاهر به وکالت

تفاوت ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

در رابطه با مفهوم اعاده دادرسیکه در شرایطی به صورت حصری قانون گذار به شخص محکوم علیه و نماینده قراردادی او این اذن را داده که بتوانند چنانچه نسبت به حکم نهایی صادره معترض بوده باشند بتوانند درخواست اعاده دادرسی بنمایند....
ادامه مطلب

مجازات نگهداری مشروبات الکلی

در این رابطه باید بیان داریم که عمل شخصی که اقدام به نگهداری مشروبات الکلی نموده از آنجایی که صرف عملش جرم بوده، او مستوجب مجازات بوده و حسب آنکه نوع و میزان مشروبات نگه داری شده چه میزان بوده برای او تعیین مجازات گردیده...
ادامه مطلب
نمونه از قراردادهای مشارکت خصوصی بین اشخاص

نمونه از قراردادهای مشارکت خصوصی بین اشخاص

جز مواردی که به صورت معین قانون گذار عقودی را تعیین کرده و قوانین راجع به آن را به صراحت بیان نموده  دسته ای دیگر از عقود هستند که، در قانون عنوان و صورت خاصی نداشته و  شرایط و آثار آن بر مبنای قواعد عمومی قردادها که به...
ادامه مطلب
توقیف حساب‌های بانکی برای وصول مالیات

مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی

خسارت در لغت به معنای آسیب، اضرار، ضرر، تاوان، جریمه می باشد و معنای لغوی آن نیز از معنای اصطلاحی آن در علم حقوق اصلا دور نیست و به همان معنا به کار می رود. منظور از مطالبه خسارت بدین معناست که فردی که به او ضرر و آسیبی وارد...
ادامه مطلب