عقد کفالت چیست ؟

یکی از عقودی که در قانون مدنی بیان شده است عقد کفالت می باشد . عقد کفالت در واقع عقدی است در واقع یک نفر ضامن فرد دیگر می شود . در ماده ۷۳۴ الی ۷۵۱ قانون مدنی به بیان کفالت و شرایط آن پرداخته شده است . کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند .
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند . در این مقاله به بررسی عقد کفالت و موارد بری شدن کفیل می پردازیم .

عقد کفالت چیست ؟

کفالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل فرد دیگری حضور شخص ثالثی را تعهد می کند .
کفیل یا متعهد باید در زمان و مکان که تعهد کرده است فرد را حاضر نماید . اگر کفیل یا فرد متعهد ملتزم شده باشد مالی را درصورت عدم احضار مکفول بدهد باید به آن چیزی که ملزم شده است عمل کند . در ماده ۷۳۴ قانون مدنی تعریف عقد کفالت بیان شده است .

موارد بری شدن کفیل

منظور از موارد بری شدن کفیل مواردی است که در صورت وجود هر یک از آن ها دیگر تکلیفی بر عهده کفیل نمی باشد ، موارد که به عنوان موارد بری شدن کفیل می توان بیان کرد بر طبق ماده ۷۴۶ قانون مدنی عبارتند از :

– در صورتی که فردی را حضور آن را تعهد کرده است نزد فرد طلبکار حاضر نماید .

– اگر خود فرد در آن زمان و مکان حاضر شود .

– اگر دین فرد بری شود .

– اگر فرد از حق خود بگذرد و دیگر نیازی به حضور او نباشد .

– در صورت فوت فردی که به آن تعهد شده است .